Tagarchief: groene lening

Voordelen groene lening

Verschillende voordelen zijn kenmerkend voor een groene lening.

Inleiding – Voordelen groene lening

Een groene lening is natuurlijk niet zomaar een lening. Het verschil tussen een groene lening en bijvoorbeeld een gewone persoonlijke lening zit hem in het feit dat een groene lening niet voor iedere vorm van investering kan worden afgesloten. Om een groene lening te kunnen krijgen moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Voldoet u niet (of niet geheel) aan deze voorwaarden, dan is de kans bijzonder groot dat de bank het toekennen van de lening zal weigeren. De voordelen van de groene lening hebben vooral betrekking tot het fiscale en financiële aspect. De rente ligt bijvoorbeeld op een groene lening niet alleen lager dan op een andere gewone lening, u kunt de kostprijs ook nog eens (deels) fiscaal inbrengen.

Wat heb ik nodig om een groene lening aan te vragen?

Om een groene lening aan te vragen dient u natuurlijk over verschillende zaken te beschikken. De belangrijkste voorwaarde voor het toegekend krijgen van een groene lening stelt dat u in het bezit moet zijn van een document van een erkend bedrijf of een erkende aannemer waarop af te lezen valt over welke vorm van investering het gaat. Er moet op het document ook duidelijk worden aangegeven om welk bedrag het gaat. Het spreekt immers voor zich dat een groene lening slechts kan worden afgesloten voor maximaal het volledige bedrag dat nodig is om de investering rond te kunnen krijgen. Indien u met deze twee factoren rekening houdt heeft u de belangrijkste vereisten voor het toegekend krijgen van een groene lening in ieder geval reeds op zak!

Hoe een groene lening aanvragen?

Een groene lening aanvragen verschilt eigenlijk niet of nauwelijks in vergelijking met het aanvragen van een gewone lening. U dient er naast bovenstaande dan ook vooral rekening mee te houden dat u over de nodige financiële reserve beschikt om de lening af te betalen. Het is immers niet omdat u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet dat u daarom automatisch een groene lening toegekend zult krijgen. Voor de bank is het ook bij deze vorm van financiering immers erg belangrijk dat u over de nodige financiële middelen beschikt. Voldoet u wel aan de in dit artikel vermelde voorwaarden, maar beschikt u niet over voldoende inkomen, dan is de kans bijzonder groot dat de bank er toch voor kiest om u de groene lening te weigeren.

Fiscaliteit groene lening

Een groene lening kenmerkt zich door verschillende fiscale voordelen

Inleiding – Fiscaliteit groene lening

Een groene lening is omwille van verschillende factoren interessant. Allereerst is er natuurlijk het lage rentetarief. Wanneer we de rente op een groene lening gaan vergelijken met de kostprijs van andere kredieten kunnen we immers niet anders dan vaststellen dat deze bij een groene lening veel lager ligt, zelfs in vergelijking met de zo al bijzonder goedkope persoonlijke lening. Een groene lening is echter niet alleen interessant omwille van haar lage rente. Ook het zogenaamde fiscaal voordeel maakt het voor veel mensen nog eens extra interessant om een dergelijke lening aan te vragen. Let wel, het is net de fiscaliteit van de groene lening die er voor zorgt dat u niet altijd kunt rekenen op de voordelen van een dergelijke lening.

Kan ik een groene lening voor iedere vorm van investering aanvragen?

In de inleiding hebben we reeds aangegeven dat het vooral de fiscale voordelen zijn die er onrechtstreeks voor zorgen dat een groene lening niet voor iedere vorm van investering kan worden aangevraagd. Hoe dan ook heeft ook de bank er voor gekozen om voorwaarden op te stellen die verbonden zijn aan het aanvragen van een groene lening. U moet onder andere in het bezit zijn van documenten die op een wettelijke manier aantonen dat u daadwerkelijk van plan bent om een groene investering te doen. Het document moet opgemaakt worden door een erkende aannemer of een erkend bedrijf en moet ook steeds vaker worden ondertekend door de verstrekker van het document. Hoe dan ook is het dus niet zomaar mogelijk om voor iedere vorm van investering een groene lening aan te vragen.

Op welke fiscale voordelen kan ik rekenen bij een groene lening?

Het grootste probleem dat is verbonden aan een groene lening zit hem in de onduidelijkheid wat de fiscale voordelen betreft. De fiscale voordelen die aan een groene lening verbonden zijn, zijn namelijk niet alleen afhankelijk van investering tot investering, maar ook van de stad of regio waarin u zich bevindt. Dat is opvallend, want over het algemeen wordt de fiscaliteit van de financiële dienstverlening juist globaal gelijkgesteld. Bij een groene lening is dat dus niet het geval. Alvorens een groene lening aan te vragen doet u er dan ook goed aan om u eerst goed in te lichten wat de exacte fiscale voordelen in uw geval precies inhouden. Alleen zo kunt u beslissen hoe interessant de fiscaliteit van een groene lening voor u echt is.

Groene lening voorwaarden

Een groene lening kan niet voor iedere vorm van financiering worden aangevraagd

Inleiding – Groene lening voorwaarden

Een groene lening is een vorm van financiering die kan worden afgesloten voor zogenaamde groene investeringen. Dit wil zeggen dat de investeringen waarvoor een groene lening kan worden afgesloten door allerhande voorwaarden worden beperkt. Een groene lening is dan ook geen vrije financiering. U zult voor het aanvragen van deze lening immers altijd moeten kunnen aantonen dat u voldoet aan de nodige vereisten. Kunt u dit niet, dan heeft de bank als vanzelfsprekend altijd het recht om de financiering te weigeren. Een groene lening is omwille van de lage rente en de fiscale voordelen over het algemeen zeer interessant, alleen dus niet voor iedereen.

Waarom een groene lening?

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zijn er aan een groene lening voorwaarden verbonden. Op zich is het niet vreemd dat er voorwaarden verbonden zijn aan een lening, maar bij een groene lening ligt dit toch even anders. Een groene lening is immers een lening die zich richt op een bepaalde sector. Dat zorgt er voor dat u bijvoorbeeld geen groene lening kunt afsluiten voor een investering van een auto. Waar de groene lening wel voor gebruikt kan worden is bijvoorbeeld een investering in zonnepanelen, isolatie, etc. Met andere woorden alles wat er voor zorgt dat uw huis “groener” wordt kan gefinancierd worden met een groene lening. Bent u van plan om een andere investering te doen die niets te maken heeft met de groene sector, dan zal de bank u een groene lening zonder twijfel weigeren.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een groene lening?

Concreet zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan het al dan niet toegekend krijgen van een groene lening. In eerste instantie moet u kunnen aantonen dat de groene lening daadwerkelijk wordt aangevraagd ten behoeve van een groene investering. Met andere woorden, u moet een (ondertekende) offerte of factuur van een erkende aannemer of een erkend bedrijf kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk een groene investering heeft gedaan of gaat doen. Dit is meteen ook de belangrijkste voorwaarde. Daarop aansluitend is het ook zo dat het bedrag dat u met een groene lening kunt lenen wordt beperkt. U geniet op het bedrag immers van een zeker fiscaal voordeel en een lagere rente dus het bedrag moet in lijn liggen met de investering die u heeft gedaan of gaat doen. U doet er dan ook tot slot goed aan om er rekening mee te houden dat u slechts tot maximaal 100% van uw investering met een groene lening kunt financieren.

Groene lening 2012

Welke mogelijkheden biedt de groene lening u nog in 2012?

Inleiding – Groene lening 2012

De groene lening is een kredietvorm die een zekere evolutie heeft doorgemaakt. Toen de groene lening op de financiële markt werd gelanceerd was het meteen duidelijk dat het niet om een gewone financiering ging. De groene lening kenmerkte zich echter niet alleen op vlak van een lage rente, ook de fiscale voordelen waren voor veel mensen vanaf het begin “de” belangrijkste reden om voor deze kredietvorm te kiezen. Vandaag de dag is er echter reeds zoveel veranderd dat veel kredietnemers niet meer weten wanneer ze nu nog wel en vooral wanneer ze nu geen beroep meer kunnen doen op een groene lening. In dit artikel laten we u graag kennismaken met de mogelijkheden die de groene lening u in 2012 nog te bieden heeft.

Kan ik voor groene investeringen nog steeds een beroep doen op de groene lening?

De groene lening is ook in 2012 nog steeds een financiering waar u als “groene investeerder” een beroep op kunt doen. Er zijn zoals u waarschijnlijk wel reeds weet echter heel wat zaken die betrekking hebben tot de groene lening veranderd. In eerste instantie is het fiscaal voordeel anno 2012 beperkter dan vroeger. U heeft met andere woorden lang niet in alle gevallen meer het recht om aanspraak te maken op een maximale fiscaliteit. Dit zorgt er voor dat het investeren in groene toepassingen voor veel mensen een stukje minder interessant is geworden. Hoewel de rente op een groene lening wel nog steeds zeer laag ligt is het fiscaal voordeel tegenwoordig veel beperkter. Dit zorgt er voor dat groene investeringen vandaag de dag over een aanzienlijk langere afbetalingstermijn beschikken.

Groene lening aanvragen in 2012

Wanneer u in 2012 een groene lening wenst aan te vragen doet u er goed aan om u eerst op de hoogte te stellen van de actuele situatie. Zoals gezegd zijn er de voorbije jaren heel wat zaken die te maken hebben met de groene lening veranderd en die veranderingen hebben stuk voor stuk een directe invloed op de eventuele voordelen die een groene lening met zich meebrengt. Hoewel het ook in 2012 zeker en vast nog interessant is om een groene lening af te sluiten kunnen er grote verschillen worden waargenomen tussen de verschillende investeringen. U doet er dan ook goed aan om eerst even na te gaan op welke (fiscale) voordelen u tegenwoordig nog kunt rekenen alvorens een groene lening in 2012 aan te vragen.

Groene lening rentevoet

Geniet met een groene lening van een uitzonderlijk lage rentevoet.

Inleiding – Groene lening rentevoet

De rentevoet van een groene lening is voor de meeste mensen één van “de” redenen om te kiezen voor een dergelijke vorm van financiering. Een groene lening kenmerkt zich door een lage rentevoet omdat de mogelijkheden wat het afsluiten van een groene lening betreft beperkt worden. Een groene lening kan immers enkel en alleen worden afgesloten door particulieren die er voor kiezen om te investeren in het groener maken van hun woning. Het is met andere woorden bijvoorbeeld niet mogelijk om te kiezen voor een groene lening wanneer u van plan bent om een zwembad in uw tuin aan te leggen. In dit artikel vertellen we u graag meer over de groene lening rentevoet.

Waarom een groene lening aanvragen?

Een groene lening aanvragen is niet uitsluitend interessant omwille van de lage rentevoet. Echter is dit voor veel mensen wel “de” belangrijkste reden. Naast de lage rentevoet wordt een groene lening immers ook gekenmerkt door een zeker fiscaal voordeel. Vroeger was ook dit fiscaal voordeel één van de belangrijkste redenen om een groene lening aan te vragen, maar dat is vandaag de dag veelal niet langer het geval. Het fiscaal voordeel op een groene lening werd de voorbije jaren immers voor verschillende investeringen aangepast. Dit heeft er voor gezorgd dat het fiscaal voordeel tegenwoordig aanzienlijk is teruggedrongen waardoor eigenlijk alleen de lage rentevoet van een groene lening nog interessant is. Hou hier zeker rekening mee bij het aanvragen van uw groene lening

Kan iedereen een groene lening aanvragen?

Iedereen beschikt over de mogelijkheid om een groene lening aan te vragen indien u voldoet aan de voorwaarden. De lening moet met andere woorden afgesloten worden om een groene investering te kunnen financieren en het bedrag dat u kunt lenen wordt beperkt tot het bedrag dat nodig is om de investering in zijn geheel of deels uit te kunnen voeren. Hou er tot slot ook rekening mee dat de looptijd van een groene lening eveneens beperkt kan worden. Het fiscaal voordeel dat verkregen kan worden (hoe klein dan ook) wordt per jaar berekend en dus heeft de bank de plicht om een maximaal aantal jaren te koppelen aan een groene lening. Voldoet u aan de gestelde voorwaarden, dan is het voor iedereen in principe perfect mogelijk om een groene lening aan te vragen.